Налаштування cookie

Ми використовуємо необхідні файли cookie для роботи нашого сайту. Ми також хотіли б встановити додаткові файли cookie, щоб допомогти нам покращити наш сайт. Більше інформації про cookie-файли читайте в нашому Повідомленні про опрацювання файлів cookie.

Необхідні файли cookie

Необхідні файли cookie забезпечують основні функціональні можливості, наприклад вони роблять наш сайт безпечним, доступним, а головне, постійно працюючим. Ми не можемо вимкнути ці файли, адже без них не буде працювати наш сайт. Проте ви можете самостійно їх вимкнути, змінивши налаштування свого браузера, але це може вплинути на функціонування сайту.

Аналітичні файли cookie

Ці файли cookie дозволяють нам підраховувати відвідування та джерела трафіку. Так ми можемо вимірювати та покращувати ефективність роботи нашого сайту. Вони допомагають нам знати, які сторінки є найменш популярними, та бачити, як відвідувачі рухаються по сайту. Інформація, яку збирають ці файли cookie, часто є агрегованою, а отже, анонімною.

Рекламні файли cookie

Ці файли cookie можуть бути встановлені через наш сайт нашими рекламними партнерами. Вони можуть бути використані для створення профілю ваших інтересів та показу ваших рекламних оголошень на інших сайтах. Вони не зберігають безпосередньо персональну інформацію, але засновані на унікальній ідентифікації вашого браузера та інтернет-пристрою. Якщо ви не дозволите ці файли cookie, реклама, що демонструється вам, буде менш релевантною.

23 червня 2017 року Кабінет Міністрів України видав Розпорядження № 431-р про погодження наказу Міністерства фінансів від 31 травня 2017 р. № 549 «Про рішення акціонера публічного акціонерного товариства комерційний банк “ПРИВАТБАНК”» щодо затвердження окремої та консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” за 2016 рік. Основні показники відображені у окремому звіті про фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2016 року:

 • Грошові кошти та їх еквівалент, включаючи обов’язкові резерви 30 159 млн грн,
 • Кредити та заборгованість клієнтів 43 583 млн грн, що визначається як різниця заборгованості позичальників у сумі 227 924 млн грн і сформованого резерву у сумі 184 403 млн грн.
 • ОВДП, отримані внаслідок участі держави у додатковій капіталізації Банку, у сумі 64 409 млн грн.
 • Справедлива вартість опціону, вбудованого в ОВДП, в сумі 27 044 млн грн,
 • Приміщення, вдосконалення орендованого майна, обладнання та нематеріальні активи - 3 956 млн грн та майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя, - 21 836 млн грн .
 • Зобов’язання Банку склали 206 065 млн грн, в тому числі кошти клієнтів 181 133 млн грн.
 • Акціонерний капітал склав 50 695 млн грн.
 • Внески у капітал, отримані за випущені, але не зареєстровані акції 111 591 млн грн
 • Нерозподілені збитки склали 176 048 млн грн.

За результатами 2016 року капітал Банку набув від’ємного значення 882 млн грн Основні показники окремого звіту про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід:

 • Резерв, сформований на знецінення кредитів та авансів клієнтам склав 154 617 млн грн
 • Чисті процентні доходи (витрати) після вирахування резерву на знецінення кредитів та авансів клієнтам склали від’ємну суму - 150 726 млн грн
 • Збиток за результатами діяльності Банку в 2016 році склав 176 238 млн грн

До консолідованої фінансової звітності Групи “ПРИВАТБАНК” за 2016 рік включені:

ТОВ ІстейтГарант - 99,95%

ПрАТ Кобос - 99,85482%

ТОВ А-Лекс - 60%

ТОВ "Ел Ті Груп"- 70%

ТОВ Українське бюро кредитних історій - 99,708%

У грудні 2016 року Група втратила контроль над AS PrivatBank (Латвія) та класифікувала інвестицію, що залишилася, в розмірі 46,54% як інвестицію в асоційовану компанію.

Дві компанії UK SPV CREDIT FINANCE PLC та ТОВ Приват Офіс, які консолідувалися в попередніх звітних періодах, як компанії під контролем Групи були відображені в консолідованому звіті Групи “ПРИВАТБАНК” як вибуття дочірніх компаній, у зв’язку із втратою контролю.

Основні показники консолідованого звіту про фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2016 року:

 • Грошові кошти та їх еквівалент включаючи, обов’язкові резерви 30 159 млн грн
 • Кредити та заборгованість клієнтів 43 582 млн грн, що визначається як різниця заборгованості позичальників у сумі 227 923 млн грн і сформованого резерву у сумі 184 341 млн грн,
 • ОВДП, отриманні внаслідок участі держави у додатковій капіталізації Банку, у сумі 64 409 млн грн,
 • Справедлива вартість опціону, вбудованого в ОВДП, в сумі 27 044 млн грн,
 • Приміщення, вдосконалення орендованого майна, обладнання та нематеріальні активи - 4 019 млн грн та майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя - 21 836 млн грн
 • Зобов’язання Групи склали 206 072 млн грн, в тому числі Кошти клієнтів 181 128 млн грн

За результатами 2016 року консолідований капітал Групи набув від’ємного значення 713 млн грн

 • Акціонерний капітал склав 50 695 млн грн
 • Внески у капітал отримані за випущені, але не зареєстровані акції, становили 111 591 млн грн
 • Нерозподілені збитки склали 174 327 млн грн

Основні показники консолідованого звіту про прибутки чи збитки на інший сукупний дохід за 2016 рік:

 • Резерв, сформований на знецінення кредитів та авансів клієнтам, склав 154 536 млн грн
 • Чисті процентні доходи (витрати) після вирахування резерву на знецінення кредитів та авансів клієнтам склали від’ємну суму - 150 553 млн грн
 • Збиток за результатами діяльності Групи в 2016 році склав 176 644 млн грн

Метою фінансової звітності, підготовленої за міжнародними стандартами, є надання прозорої і зрозумілої інформації щодо діяльності Банку, розкриття існуючих фінансових ризиків, можливість порівнювати результати Банку з результатами діяльності інших учасників банківського ринку. Складання звітності банківськими установами України за МСФЗ закріплено на законодавчому рівні.

Для забезпечення обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства чи помилок, фінансова звітність повинна бути перевірена незалежним зовнішнім аудитором, який має випустити звіт аудитора, що містить його думку щодо фінансової звітності.

Аудит річної фінансової звітності Банку і консолідованої фінансової звітності Групи “ПРИВАТБАНК” було проведено компанією ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», яка надала звіти незалежного аудитора з відмовою від висловлення думки щодо фінансових результатів та грошових потоків за 2016 рік та модифікованою думкою щодо фінансового стану на 31 грудня 2016 року.

Основною причиною відмови незалежного аудитора від висловлення думки щодо фінансових результатів та грошових потоків стала неможливість нового керівництва Банку, яке було призначене 19 грудня 2016 року, визначити в якому періоді виникли збитки, пов’язані із знеціненням кредитного портфелю виходячи з наявної в Банку інформації. Тобто, чи належать витрати понесені на формування резерву на знецінення кредитів до витрат 2016 року, чи мали бути відображені в попередніх звітних роках.

Аудитор не зміг підтвердити інформацію про операції з пов’язаними особами за період з 01 січня по 19 грудня 2016 року. В фінансовій звітності операції зі зв’язаними сторонами розкриваються згідно з МСБО 24, в якому визначено перелік ознак згідно з якими той чи інший суб’єкт, юридична або фізична особа, відноситься до зв’язаної з Банком сторони. Критерії пов’язаності згідно з МСБО 24, що розроблені Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для європейських країн з прозорою економікою, не могли врахувати особливості ведення бізнесу колишніми власниками Банку.

При цьому, інформація про суми заборгованості за кредитами, що розкрита в примітці 9 до річної фінансової звітності містить інформацію про реструктуризацію кредитного портфелю в сумі 137 082 млн грн на пільгових для позичальників умовах. Згідно з критеріями, визначеними Постановою НБУ від 12.05.2015 № 315 «Про затвердження Положення про визначення пов'язаних із банком осіб», така заборгованість відноситься до заборгованості пов'язаних осіб.

Згідно з ознаками пов’язаності, що визначені Постановою НБУ № 315, весь портфель реструктуризованих позик відноситься до портфелю пов'язаних осіб, оскільки кредити були надані підприємствам з непрозорою формою власності, обсяги діяльності яких не відповідали сумам наданих кредитів; з відсотковою ставкою значно нижче ринкової та умовами сплати боргу, відмінними від ринкових умов; без належної застави для забезпечення виконання зобов'язань і з порушенням внутрішніх лімітів повноважень щодо прийняття рішення про надання позики. Під цю заборгованість Банком сформовано резерв в сумі 135 018 млн грн

Модифікована думка, висловлена аудитором щодо фінансового стану станом на 31 грудня 2016 року, спричинена, серед іншого, тим, що у керівництва Банку не було можливості залучити професійних оцінювачів для проведення оцінки справедливої вартості заставного майна, що перейшло у власність Банку та об’єктів, переданих Банком у фінансовий лізинг. Враховуючи унікальність об’єктів, здійснення їх оцінки вимагає залучення високопрофесійних експертів в сфері оціночної діяльності і значних витрат часу. У стислі строки підготовки фінансової звітності і проведення аудиту, у керівництва Банку не було можливості отримати оновлену оцінку вартості майна. Балансова вартість заставного майна, що перейшло у власність Банку, на звітну дату становила 21 356 млрд грн, об’єктів, переданих Банком у фінансовий лізинг 17 730 млн грн

З повним текстом окремої фінансової звітності Банку та консолідованої фінансової звітності групи «ПРИВАТБАНК» разом із звітами незалежного аудитора можна ознайомитися за посиланням: privatbank.ua

Контакти прес-служби

Адреса головного офiсу:
01001, Україна м. Київ, вул. Грушевського, 1д.
press@privatbank.ua